Правозащитник Галым Агелеуов о Нур Отане и политической системе

Моё отношение к Нур Отану и политической системе

Gepostet von Galym Esenbaevich Ageleuov am Dienstag, 24. April 2018
Уроки казахского или размышления о новом качестве казахстанской оппозиции

Уроки казахского или размышления о новом качестве казахстанской оппозиции

Что бы ни гово­ри­ли зло­пы­ха­те­ли раз­ных мастей, ини­ци­а­ти­ва груп­пы граж­дан по созда­нию Фору­ма «Жаңа Қаза­қстан» ста­ла, пожа­луй, одной из…

Жана Казахстан. Что было в Брюсселе

БРЮССЕЛЬСКАЯ БЫЛЬ

Казахстанская оппозиция в Брюсселе: что будет после Назарбаева

Eu: встречи View all

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

В чет­верг, 26 апре­ля, участ­ни­ки Фору­ма «Жаңа Қаза­қстан» про­ве­ли боль­шую встре­чу с пред­ста­ви­те­ля­ми ино­стран­ных дипмис­сий в Астане. Глав­ный вывод…

Брюссельские встречи продолжились в Астане

АСТАНА: встречи View all

Урок малайского

Урок малайского

Про­ект Аке­жа­на Каже­гель­ди­на «Один вопрос – один ответ» Ерму­рат Бапи, жур­на­лист, соучре­ди­тель Фору­ма «Жана Казах­стан»  В Малай­зии после демо­кра­ти­че­ских…

Дос Көшім: Мемлекеттік тіл туралы заң қабылданбаса, тілдің мәселесін халықтың өзі шешеді

Жаңа Қазақстан форум өкілдері саяси қуғын-құрбандарына тағзым етті

Әміржан Қосанов: Халықтың оппозицияға деген сенімін қалпына келтіруіміз керек!

Is Kazakhstan’s political opposition creeping back?

ВАШИНГТОН: встречи View all

ОБЩЕСТВО View all

Жаңа қазақ ұлттық қозғалысының принциптері

Жаңа қазақ ұлттық қозғалысының принциптері

Бүгін­де қазақ ұлт­шыл­да­ры қай­та­дан бір-бірі­мен қырқы­сып, ішкі және сыр­тқы жаудың бар­лы­ғын жай­ра­тып тастап, өз-өзі­мен есеп айы­ры­сқы­сы келетіндей.Майда-шүйде әңгі­ме­лер­ді сөз етіп, бір-біріне мін тағып, «менікі дұрыс, мені тың­да­маған­ның бар­лы­ғы…

ГАЛЕРЕЯ

Дос Көшім: Мемлекеттік тіл туралы заң қабылданбаса, тілдің мәселесін халықтың өзі шешеді

Дос Көшім: Мемлекеттік тіл туралы заң қабылданбаса, тілдің мәселесін халықтың өзі шешеді

— «Руха­ни жаңғы­ру» бағ­дар­ла­ма­сы­ның қазақ тілін­де жарық көр­генін білесіз. Есіңіз­де бол­са, бір жыл бұрын ҚР Бас про­ку­ро­ры­ның кеңес­шісі Нұр­гүл Қарағой­ши­на…

Жаңа Қазақстан форум өкілдері саяси қуғын-құрбандарына тағзым етті

Жаңа Қазақстан форум өкілдері саяси қуғын-құрбандарына тағзым етті

Бүгін, 31 мамыр — Қаза­қстан­да сая­си қуғын-сүр­гін және ашар­шы­лық құр­бан­да­рын еске алу күні. Кей­бір деректер бой­ын­ша, 1931–1933 жыл­да­ры 3 мил­ли­онға…

Әміржан Қосанов: Халықтың оппозицияға деген сенімін қалпына келтіруіміз керек!

Әміржан Қосанов: Халықтың оппозицияға деген сенімін қалпына келтіруіміз керек!

Қоғам бел­сен­ділерінің “Жаңа Қаза­қстан” фору­мын құрған­да­ры­на көп бола қой­ған жоқ. Қата­рын­да Әмір­жан Қоса­нов, Дос Көшім, Ермұрат Бапи, Айдос Сарым, Расул…

Жаңа Қазақстан форумының алғашқы баспасөз маслихаты. 17 мамыр 2018 жыл

Жаңа Қазақстан форумының алғашқы баспасөз маслихаты. 17 мамыр 2018 жыл

Форум қоғам­дық бір­ле­стік жетек­шілері, сая­сат­кер­лер, құқық қорға­у­шы­лар, жур­на­ли­стер, сарап­шы­лар және басқа да сала өкіл­дері­нен құралған бел­сен­ді аза­мат­тар­дың ынты­мақ­та­сты­ғы.…

Акежан Кажегельдин: Люди живут без ощущения, что в стране есть правительство.

Аке­жан Каже­гель­дин о инве­сто­рах, кото­рых при­хо­ди­ли в 90-е годы в Казах­стан, о нека­че­ствен­ном совре­мен­ном менедж­мен­те вла­сти и день­гах, кото­рые выво­зят­ся…

ПРОЕКТЫ ЗАКОНОВ View all

ҚАЗАҚТАРҒА ЖАСАЛҒАН ГЕНОЦИДТІ МОЙЫНДАУ ТУРАЛЫ МЕМОРАНДУМ

ҚАЗАҚТАРҒА ЖАСАЛҒАН ГЕНОЦИДТІ МОЙЫНДАУ ТУРАЛЫ МЕМОРАНДУМ

Құқы­қтық негіз­дер және сая­си баға Кіріс­пе Соңғы 150 жыл ішін­де қазақ халқы сая­си, ұлт­тық, әле­умет­тік, әске­ри және діни тұрғы­да ашық…

Почему надо качественно менять избирательную систему Казахстана?

Почему надо качественно менять избирательную систему Казахстана?

Важ­ность вне­се­ния изме­не­ний в изби­ра­тель­ную систе­му Казах­ста­на Дав­но не сек­рет, что в Казах­стане отсут­ству­ет прак­ти­ка про­ве­де­ния чест­ных, спра­вед­ли­вых выбо­ров. На…

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА View all

О ПРИЗНАНИИ ГЕНОЦИДА КАЗАХОВ

О ПРИЗНАНИИ ГЕНОЦИДА КАЗАХОВ

Пра­во­вые осно­вы и поли­ти­че­ская оцен­ка Мемо­ран­дум Вве­де­ние На про­тя­же­нии послед­них 150 лет казах­ский народ под­вер­гал­ся скры­то­му и откры­то­му при­тес­не­нию по поли­ти­че­ско­му, наци­о­наль­но­му, эко­но­ми­че­ско­му, соци­аль­но­му, воен­но­му,…

АЛАШ View all

100 лет назад у казахов был шанс восстановить свою государственность

100 лет назад у казахов был шанс восстановить свою государственность

1917 год для казах­ско­го наро­да стал пово­рот­ным момен­том в реа­ли­за­ции сво­ей стра­те­ги­че­ской цели – вос­со­здать свое наци­о­наль­ное госу­дар­ство, но уже в новом фор­ма­те — в…

КОНСТИТУЦИЯ View all

О ПРИЗНАНИИ ГЕНОЦИДА КАЗАХОВ

О ПРИЗНАНИИ ГЕНОЦИДА КАЗАХОВ

Пра­во­вые осно­вы и поли­ти­че­ская оцен­ка Мемо­ран­дум Вве­де­ние На про­тя­же­нии послед­них 150 лет казах­ский народ под­вер­гал­ся скры­то­му…

ҚАЗАҚТАРҒА ЖАСАЛҒАН ГЕНОЦИДТІ МОЙЫНДАУ ТУРАЛЫ МЕМОРАНДУМ

АСТАНА View all

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

В чет­верг, 26 апре­ля, участ­ни­ки Фору­ма «Жаңа Қаза­қстан» про­ве­ли боль­шую встре­чу с пред­ста­ви­те­ля­ми ино­стран­ных дипмис­сий в…

Брюссельские встречи продолжились в Астане

БРЮССЕЛЬ View all

Уроки казахского или размышления о новом качестве казахстанской оппозиции

Уроки казахского или размышления о новом качестве казахстанской оппозиции

Что бы ни гово­ри­ли зло­пы­ха­те­ли раз­ных мастей, ини­ци­а­ти­ва груп­пы граж­дан по созда­нию Фору­ма «Жаңа Қаза­қстан» ста­ла,…

Жана Казахстан. Что было в Брюсселе

ВСТРЕЧИ View all

Is Kazakhstan’s political opposition creeping back?

Is Kazakhstan’s political opposition creeping back?

The president’s advanced age instills his detractors with hope a change of leadership is imminent. Joanna…

Жана Казахстан. Что было в Брюсселе