fbpx

Арменияның тәжірибесі ерекше маңызды!

ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН” фору­мы Никол Паши­нян­ды Арме­ния Рес­пуб­ли­ка­сы­ның пре­мьер-мини­стрі болып сай­ла­нуы­мен құт­ты­қтай­ды!

Никол Паши­нян. Фото: ntv.ru

Арме­ния Рес­пуб­ли­ка­сы,
Ере­ван қала­сы,
Арме­ния Пре­мьер-мини­стрі
Никол Паши­нянға

“ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН” фору­мы Сізді Арме­ния Рес­пуб­ли­ка­сы­ның пре­мьер-мини­стрі болып сай­ла­нуы­ңы­з­бен шын жүрек­тен құт­ты­қтай­ды!
Соны­мен бір­ге біз бар­ша Арме­ния халқын, ұлт­тық рево­лю­ци­я­ның жеңісі­мен, елдеріңіз­де­гі оң демо­кра­ти­я­лық баста­ма­лар­дың жаңа кезең­ге қадам басуы­мен құт­ты­қтай­мыз. Соңғы күн­дері біздің наза­ры­мыз да, үміті­міз де Сіздің елде бол­ды.
Барын­ша бей­біт жол­мен, қан­тө­гіс­сіз рево­лю­ция жасау арқы­лы армян халқы өзінің дана­лы­ғы мен көре­ген­ділі­гін паш етті. Бүгін-ертең билік тран­зи­ті жүзе­ге асуы ықти­мал бар­ша пост­со­вет­тік елдері үшін Арме­ни­я­ның тәжіри­бесі ерекше маңы­зды. Біздің Қаза­қстан үшін да осы сабақ өте-мөте тағ­лым­ды. Әрбір ел өзінің тәу­ел­сіз даму жолын өзі таң­да­уға құқы­лы.
Құр­мет­ті пре­мьер-министр, жаңа, демо­кра­ти­я­лық Арме­ния құру ісін­де Сіз­ге толағай табыст­ар тілей­міз. Және де әрбір мем­ле­кет­тік маңы­зы бар шешім­дер халы­қтың дауы­сы мен таң­да­уы негізін­де қабыл­да­на­ды деп сене­міз.
“ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН” фору­мы Арме­ния Рес­пуб­ли­ка­сы­ның жаңа, демо­кра­тия тезі­нен қай­нап шыққан үкі­метін сөз­сіз қол­дай­ты­нын мәлім­дей­ді. Және де екі ел ара­сын­дағы достық пен ынты­мақ­та­сты­қты одан әрі дамы­ту мақ­са­тын­да Арме­ни­я­ның демо­кра­ти­я­лық күш­тері­мен тығыз қарым-қаты­на­ста болуға ниет­ті екен­ді­гін жет­кі­зеді.

“ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН” фору­мы, Қаза­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы, Алма­ты қала­сы, 8 мамыр 2018 жыл.