fbpx

ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН Форумының мәлімдемесі

Тұтқын­далған аза­мат­тар дереу боса­тыл­сын!
10 мамыр күні таңер­тең­нен бастап Аста­на мен мен Алма­ты қала­ла­рын­да өзінің құқын пай­да­ла­нып, сөз бен ой еркін­ді­гін біл­дір­гені үшін бірқа­тар аза­мат­тық бел­сен­ділер тұтқын­дал­ды. Бұл жағ­дай адам­ның мен­шік­ті құқы­ның және Кон­сти­ту­ци­я­ның өрес­кел бұзы­луы болып табы­ла­ды.

Қалып­тасқан жағ­дай­да билік­тің екі жақты стан­дар­ты алаң­да­у­шы­лық туғы­за­ды. Себебі күні кеше ғана жер-жер­де мың­даған адам­ның санк­ци­я­ланған шеру­лері мен митинг­тері өтті. Алай­да дәл бүгін, халы­қтың дәл сон­дай ықы­ла­сы­на тосқа­уыл қой­ы­лып, аза­мат­тар қуда­ла­у­ға ұшы­ра­уда. Қалып­тасқан жағ­дай қоғам ішіне іріт­кі салып, заң алдын­дағы адам теңді­гі қағи­да­сын жоққа шыға­ра­ды.

Біз билік­тен өз ойы мен пікірін бей­біт түр­де біл­діріп жатқан адам­дар­ды қуда­ла­уды доға­рып, Қаза­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның заң­сыз тұтқын­далған бар­ша аза­мат­та­рын боса­ту­ды талап ете­міз!
10 мамыр 2018 жыл