fbpx

Әміржан Қосанов: Халықтың оппозицияға деген сенімін қалпына келтіруіміз керек!

Әміржан Қосанов: Халықтың оппозицияға деген сенімін қалпына келтіруіміз керек!

Қоғам бел­сен­ділерінің “Жаңа Қаза­қстан” фору­мын құрған­да­ры­на көп бола қой­ған жоқ. Қата­рын­да Әмір­жан Қоса­нов, Дос Көшім, Ермұрат Бапи, Айдос Сарым, Расул Жұма­лы және басқа да елге таны­мал сая­сат­кер­лер бар ұйым­ның негіз­гі жұмысы — бұқа­ра­ның мұңын-мұң­­дап, жоғын жоқта­уға бағыт­талған. Фору­мға мүше аза­мат­тар осы жаз­да өңір-өңір­ді ара­лап, қара­пай­ым тұрғын­дар ара­сын­да қор­да­ла­нып қалған қан­дай мәсе­ле­лер барын аны­қта­мақ. Кей­ін, сол […]

Statement of creation of the “Jana Qazaqstan” Forum

Statement of creation of the “Jana Qazaqstan” Forum

The forum “JANA QAZAQSTAN” is a community of active citizens, represented by leaders of public associations, politicians, human rights defenders, journalists, experts and representatives of other fields. Declaring its creation, the Forum aims to unite all healthy forces that are concerned about the future of our Motherland. Kazakhstan is on the verge of big changes […]

ЗАЯВЛЕНИЕ о создании Форума «Жаңа Қазақстан»

Форум «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» – содру­же­ство актив­ных граж­дан, пред­став­лен­ное руко­во­ди­те­ля­ми обще­ствен­ных объ­еди­не­ний, поли­ти­ка­ми, пра­во­за­щит­ни­ка­ми, жур­на­ли­ста­ми, экс­пер­та­ми и пред­ста­ви­те­ля­ми дру­гих сфер. Заяв­ляя о сво­ем созда­нии, Форум ста­вит перед собой зада­чу спло­че­ния всех здо­ро­вых сил, кото­рые обес­по­ко­е­ны буду­щим нашей Роди­ны. Казах­стан сто­ит на поро­ге боль­ших пере­мен, свя­зан­ных с неми­ну­е­мым тран­зи­том вла­сти и окон­ча­ни­ем пост­со­вет­ско­го пери­о­да нашей новей­шей Исто­рии. […]

«ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» форумының құрылуы туралы МӘЛІМДЕМЕ

«ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» Фору­мы – қоғам­дық бір­ле­стік жетек­шілері, сая­сат­кер­лер, құқық қорға­у­шы­лар, жур­на­ли­стер, сарап­шы­лар және басқа да сала өкіл­дері­нен құралған бел­сен­ді аза­мат­тар­дың ынты­мақ­та­сты­ғы. Өзінің құры­луы тура­лы мәлім­дей оты­рып, Форум өз алды­на Ота­ны­мы­здың бола­шағы­на алаң­да­у­лы бар­ша сын­дар­лы күш­тер­ді бірік­ті­ру мақ­са­тын қой­ып отыр. Қаза­қстан сөз­сіз болуға тиіс билік тран­зи­ті мен жаңа­ша Тарихы­мы­здағы пост­со­вет­тік кезеңнің кел­мес­ке кетуі­мен бай­ла­ны­сты үлкен өзгерістер­дің […]

Is Kazakhstan’s political opposition creeping back?

Is Kazakhstan’s political opposition creeping back?

The president’s advanced age instills his detractors with hope a change of leadership is imminent. Joanna Lillis May 24, 2018 After a long hibernation, organized political opposition is making a comeback in Kazakhstan. For over five years, the country’s political scene has been utterly moribund. The parties that are allowed to exist sing from the same […]

Амиржан Косанов: Террористу не обязательно носить бороду

Амиржан Косанов: Террористу не обязательно носить бороду

Итак, то, чего опа­са­лись пра­во­за­щит­ни­ки в послед­ние пол­го­да, слу­чи­лось – в Казах­стане был при­нят зако­но­про­ект о рели­ги­оз­ной дея­тель­но­сти. Весь­ма сомни­тель­ный и явно про­ти­во­ре­ча­щий неко­то­рым поло­же­ни­ям Кон­сти­ту­ции РК. Но это уже мало кого удив­ля­ет – на дво­ре сто­ит пере­ход­ный пери­од. Еще в авгу­сте про­шло­го года упол­но­мо­чен­ные лица ответ­ствен­но заяв­ля­ли, что запре­та на корот­кие шта­ны в Казах­стане […]

Жаңа қазақ ұлттық қозғалысының принциптері

Жаңа қазақ ұлттық қозғалысының принциптері

Бүгін­де қазақ ұлт­шыл­да­ры қай­та­дан бір-бірі­­мен қырқы­сып, ішкі және сыр­тқы жаудың бар­лы­ғын жай­ра­тып тастап, өз-өзі­­мен есеп айы­ры­сқы­сы келетіндей.Майда-шүйде әңгі­ме­лер­ді сөз етіп, бір-біріне мін тағып, «менікі дұрыс, мені тың­да­маған­ның бар­лы­ғы қазақ емес, қазақ жауы» деген сыңай­дағы әңгі­ме­лер көбе­ю­де. «Мен ғана оппо­зи­ци­я­мын, қалған­да­ры билік­тің жан­сызы» деген дүни­е­лер көбей­іп кет­ті. Ұлт­шыл­дар ара­сын­да «мен ғана қазақ мүд­десін қол­­дап-қорғап жүр­мін, мені […]

27 жылдан бері осы, намысыма тиеді – қазақтың жиені Оғыз Доған

Біздің Расул Жұма­лы «Неге солай» сту­ди­я­сы­на Қаза­қстан­дағы қазақ тілінің жана­шы­ры Оғыз Доған­ды алып кел­ді. «Қаным қазақ, қаза­ққа ғашы­қ­пын» деген түрік аза­ма­ты шешіліп сөй­леді:  kaz365info.kz

Жаңа Қазақстан форумының алғашқы баспасөз маслихаты. 17 мамыр 2018 жыл

Жаңа Қазақстан форумының алғашқы баспасөз маслихаты. 17 мамыр 2018 жыл

Форум қоғам­дық бір­ле­стік жетек­шілері, сая­сат­кер­лер, құқық қорға­у­шы­лар, жур­на­ли­стер, сарап­шы­лар және басқа да сала өкіл­дері­нен құралған бел­сен­ді аза­мат­тар­дың ынты­мақ­та­сты­ғы.