БІЗДІҢ МҰРАТЫМЫЗ — ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН!

БІЗДІҢ МҰРАТЫМЫЗ — ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН!

Жаңа Қаза­қстан” Фору­мы өзінің Сая­си бағ­дар­ла­ма­сы жоба­сы­ның тези­стерін талқы­ла­у­ға шақы­ра­ды! Құр­мет­ті қаза­қстан­ды­қтар! «Жаңа Қаза­қстан» Фору­мы өзінің бағ­дар­ла­ма­сын қоғам­мен кең талқы­ла­у­лар өткіз­ген­нен кей­ін ғана қабыл­дай­тын бола­ды. Қазір­гі уақыт­тағы көп­те­ген сая­си құжат­тар­дың бір кем­шілі­гі бар: олар аз ғана топ­пен жасақта­лып, өмір шын­ды­ғы мен мил­ли­он­даған аза­мат­та­ры­мы­здың мәсе­ле­лерін нақты көр­сет­пей­ді. Біз бұл қалып­тасқан дәстүр­ді бұза оты­рып бола­шақ сая­си бағ­дар­ла­ма­мы­здың […]

ПРИШЛО ВРЕМЯ НОВОГО КАЗАХСТАНА!

ПРИШЛО ВРЕМЯ НОВОГО КАЗАХСТАНА!

Доро­гие казах­стан­цы! Форум «Жаңа Қаза­қстан» наме­рен при­нять свою про­грам­му толь­ко после широ­ко­го обсуж­де­ния его основ­ных поло­же­ний с обще­ством! Мно­гие поли­ти­че­ские доку­мен­ты совре­мен­но­сти име­ют один недо­ста­ток: они созда­ют­ся узким кру­гом людей и ото­рва­ны от реаль­ной жиз­ни, от насущ­ных про­блем, кото­ры­ми живут мил­ли­о­ны наших сограж­дан. Мы хотим изме­нить эту тра­ди­цию и выно­сим на откры­тое обсуж­де­ние основ­ные тези­сы […]