fbpx

Жаңа қазақ ұлттық қозғалысының принциптері

Жаңа қазақ ұлттық қозғалысының принциптері

Бүгін­де қазақ ұлт­шыл­да­ры қай­та­дан бір-бірі­­мен қырқы­сып, ішкі және сыр­тқы жаудың бар­лы­ғын жай­ра­тып тастап, өз-өзі­­мен есеп айы­ры­сқы­сы келетіндей.Майда-шүйде әңгі­ме­лер­ді сөз етіп, бір-біріне мін тағып, «менікі дұрыс, мені тың­да­маған­ның бар­лы­ғы қазақ емес, қазақ жауы» деген сыңай­дағы әңгі­ме­лер көбе­ю­де. «Мен ғана оппо­зи­ци­я­мын, қалған­да­ры билік­тің жан­сызы» деген дүни­е­лер көбей­іп кет­ті. Ұлт­шыл­дар ара­сын­да «мен ғана қазақ мүд­десін қол­­дап-қорғап жүр­мін, мені […]

27 жылдан бері осы, намысыма тиеді – қазақтың жиені Оғыз Доған

Біздің Расул Жұма­лы «Неге солай» сту­ди­я­сы­на Қаза­қстан­дағы қазақ тілінің жана­шы­ры Оғыз Доған­ды алып кел­ді. «Қаным қазақ, қаза­ққа ғашы­қ­пын» деген түрік аза­ма­ты шешіліп сөй­леді:  kaz365info.kz

Бізді сатып алуға биліктің ақшасы жетпейді

Бізді сатып алуға биліктің ақшасы жетпейді

Бүгін Алма­ты­да «Жаңа Қаза­қстан» фору­мы ресми түр­де өз жұмысын бастаға­нын жари­я­ла­ды. Бұл тура­лы арнайы бас­пасөз мәс­ли­ха­тын өткіз­ген  «Жаңа Қаза­қстан» мүше­лері мәлім­деді. Жаңа ұйым­ның мүше­лері сая­сат­кер Әмір­жан ҚОСАНОВ, сая­сат­та­ну­шы Расул ЖҰМАЛЫ мен Айдос САРЫМ жур­на­ли­стер­дің сұрақта­ры­на жау­ап бер­ді. «Жаңа Қаза­қстан» —  қоғам­дық бір­ле­стік жетек­шілері, сая­сат­кер­лер, құқық қорға­у­шы­лар, жур­на­ли­стер мен сарап­шы­лар­дан құралған ынты­мақ­та­стық. Һәм инте­лек­ту­ал­ды қоғам­дық алаң. […]

О ПРИЗНАНИИ ГЕНОЦИДА КАЗАХОВ

О ПРИЗНАНИИ ГЕНОЦИДА КАЗАХОВ

Пра­во­вые осно­вы и поли­ти­че­ская оцен­ка Мемо­ран­дум Вве­де­ние На про­тя­же­нии послед­них 150 лет казах­ский народ под­вер­гал­ся скры­то­му и откры­то­му при­тес­не­нию по поли­ти­че­ско­му, наци­о­наль­но­му, эко­но­ми­че­ско­му, соци­аль­но­му, воен­но­му, рели­ги­оз­но­му при­зна­кам. Это огром­ный пласт исто­рии, кото­рый в раз­ное вре­мя изу­чал­ся целым рядом уче­ных и про­стых энту­зи­а­стов. В совет­скую эпо­ху такие люди под­вер­га­лись гоне­ни­ям, их иссле­до­ва­ния и лите­ра­тур­ные тру­ды по […]

ҚАЗАҚТАРҒА ЖАСАЛҒАН ГЕНОЦИДТІ МОЙЫНДАУ ТУРАЛЫ МЕМОРАНДУМ

ҚАЗАҚТАРҒА ЖАСАЛҒАН ГЕНОЦИДТІ МОЙЫНДАУ ТУРАЛЫ МЕМОРАНДУМ

Құқы­қтық негіз­дер және сая­си баға Кіріс­пе Соңғы 150 жыл ішін­де қазақ халқы сая­си, ұлт­тық, әле­умет­тік, әске­ри және діни тұрғы­да ашық және астыр­тын түр­де­гі қысым­ды басы­нан өткер­ді. Тарих­тың осы бет­терін әр кез­дері бірқа­тар ғалым­дар мен қара­пай­ым ынта­гер­лер зерт­те­у­ге тыры­сты. Кеңес зама­нын­да мұн­дай адам­дар қуғы­нға түсіп, олар­дың осы тақы­рып­тағы еңбек­тері тәр­кі­леніп, өздері репрес­си­яға ұшы­ра­ды. Кеңес идео­ло­ги­я­сы­ның қаза­қтар […]

Айдос Сарым. Жеңісіміз жеңіліске айналмасын десек…

Айдос Сарым. Жеңісіміз жеңіліске айналмасын десек…

Биы­лғы жыл­дың басты ерекшелі­гінің бірі – елі­міз­де­гі Жеңіс күні айры­қ­ша бір бел­сен­ділік­пен ата­лып өтті. Кремль­дің үстем­шіл, импер­шіл сая­са­ты­на мүл­дем төтеп бере алмай­тын сияқты­мыз деген билік бар­ша үдерістер­ді өзі басқа­рып, оларға асқан көп­шілік сипат беріп, сасқан үйрек­тің кебін киген­дей бол­ды. Себебі дәл кеше­гі­дей Қаза­қстан­да Кеңес Одағы­ның тула­рын ұстап көше­ге шыққан емес. Елі­міз­де КСРО-ны аңса­у­шы­лар, Кремль­дің жымысқы […]

условия в Казахстане достаточно сильно отличаются от условии в странах, где произошли революции.

условия в Казахстане достаточно сильно отличаются от условии в странах, где произошли революции.

Мож­но сколь­ко угод­но при­во­дить исто­ри­че­ских при­ме­ров, срав­ни­вать ситу­а­цию в стра­нах, где про­изо­шли рево­лю­ции, со стра­на­ми, где рево­лю­ций еще не было. Все рав­но убе­дить всех нико­гда не полу­чит­ся. Пусть про­дол­жа­ют. На мой взгляд, усло­вия в Казах­стане доста­точ­но силь­но отли­ча­ют­ся от усло­вии в стра­нах, где про­изо­шли рево­лю­ции. Во-пер­­вых, уро­вень жиз­ни в Казах­стане все-таки выше, чем в пост­со­вет­ских стра­нах, […]

В БУДУЩЕМ КАЗАХСТАНА МЕСТО ПРЕЗИДЕНТУ НЕТ​

В БУДУЩЕМ КАЗАХСТАНА МЕСТО ПРЕЗИДЕНТУ НЕТ​

• «Нур­сул­тан Аби­ше­вич нико­гда нико­му не отдаст власть и будет пра­вить до кон­ца. Я боюсь, что он хочет, что­бы, когда его не ста­нет, не ста­ло и каза­хов. Он рев­ну­ет нас к вла­сти, он рев­ну­ет нас к нашей род­ной зем­ле… Аке­жан КАЖЕГЕЛЬДИН,экс-пре­мьер-министр Казах­ста­на (1994–97): Я пола­гаю, что тран­зит вла­сти явля­ет­ся един­ствен­ной, закон­ной, кон­сти­ту­ци­он­ной, при­род­ной пре­ро­га­ти­вой пре­зи­ден­та. […]

Вооружить людей и изменить конституцию. Акежан Кажегельдин — о Казахстане после Назарбаева

На про­шлой неде­ле пред­ста­ви­те­ли уме­рен­ной казах­стан­ской поли­ти­че­ской оппо­зи­ции собра­лись в Брюс­се­ле и заяви­ли о созда­нии фору­ма «Новый Казах­стан». Одним из ини­ци­а­то­ров фору­ма стал быв­ший пре­­мьер-министр Казах­ста­на Аке­жан Каже­гель­дин, живу­щий сего­дня в эми­гра­ции. Поче­му реши­ли собрать этот форум имен­но в Брюс­се­ле, како­вы его зада­чи, какую роль в фору­ме игра­ет сам Каже­гель­дин и поче­му сре­ди гостей не […]

Акежан Кажегельдин и седьмое дыхание оппозиции

Поли­то­лог Андрей Чебо­та­рев о слож­ных ком­би­на­ци­ях вза­и­мо­от­но­ше­ний вла­сти и оппо­зи­ции в Казах­стане Спи­кер: Андрей Чебо­та­рев Поли­то­лог, дирек­тор Цен­тра акту­аль­ных иссле­до­ва­ний «Аль­тер­на­ти­ва» Ори­ги­нал ста­тьи: 11.04.2018  Вла­ди­слав ЮРИЦЫН