fbpx

Дос Көшім: Мемлекеттік тіл туралы заң қабылданбаса, тілдің мәселесін халықтың өзі шешеді

Дос Көшім: Мемлекеттік тіл туралы заң қабылданбаса, тілдің мәселесін халықтың өзі шешеді

— «Руха­ни жаңғы­ру» бағ­дар­ла­ма­сы­ның қазақ тілін­де жарық көр­генін білесіз. Есіңіз­де бол­са, бір жыл бұрын ҚР Бас про­ку­ро­ры­ның кеңес­шісі Нұр­гүл Қарағой­ши­на «Руха­ни жаңғы­ру­ды» алға тар­тып, БАҚ өкіл­дерінің орыс­ша қой­ған сұрағы­на мем­ле­кет­тік тіл­де жау­ап бер­ген бола­тын. Бұл расы­мен де заң қадаға­ла­у­шы орган­ның мем­ле­кет­тік тіл­ге деген ұста­ны­мы ма, әлде көз­бо­я­у­шы­лық па? Ұста­ны­мы дей­тін бол­сақ, бүгін­ге дей­ін мем­ле­кет­тік тіл­ге […]

Әміржан Қосанов: Халықтың оппозицияға деген сенімін қалпына келтіруіміз керек!

Әміржан Қосанов: Халықтың оппозицияға деген сенімін қалпына келтіруіміз керек!

Қоғам бел­сен­ділерінің “Жаңа Қаза­қстан” фору­мын құрған­да­ры­на көп бола қой­ған жоқ. Қата­рын­да Әмір­жан Қоса­нов, Дос Көшім, Ермұрат Бапи, Айдос Сарым, Расул Жұма­лы және басқа да елге таны­мал сая­сат­кер­лер бар ұйым­ның негіз­гі жұмысы — бұқа­ра­ның мұңын-мұң­­дап, жоғын жоқта­уға бағыт­талған. Фору­мға мүше аза­мат­тар осы жаз­да өңір-өңір­ді ара­лап, қара­пай­ым тұрғын­дар ара­сын­да қор­да­ла­нып қалған қан­дай мәсе­ле­лер барын аны­қта­мақ. Кей­ін, сол […]

Жаңа Қазақстан форумының алғашқы баспасөз маслихаты. 17 мамыр 2018 жыл

Жаңа Қазақстан форумының алғашқы баспасөз маслихаты. 17 мамыр 2018 жыл

Форум қоғам­дық бір­ле­стік жетек­шілері, сая­сат­кер­лер, құқық қорға­у­шы­лар, жур­на­ли­стер, сарап­шы­лар және басқа да сала өкіл­дері­нен құралған бел­сен­ді аза­мат­тар­дың ынты­мақ­та­сты­ғы.

Жаңа Қазақстан уақыты туды!

Алма­ты­да «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» Фору­мы­ның алға­шқы бас­пасөз мас­ли­ха­ты өтті «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» фору­мы­ның құры­луы тура­лы МӘЛІМДЕМЕ «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» Фору­мы – қоғам­дық бір­ле­стік жетек­шілері, сая­сат­кер­лер, құқық қорға­у­шы­лар, жур­на­ли­стер, сарап­шы­лар және басқа да сала өкіл­дері­нен құралған бел­сен­ді аза­мат­тар­дың ынты­мақ­та­сты­ғы. Өзінің құры­луы тура­лы мәлім­дей оты­рып, Форум өз алды­на Ота­ны­мы­здың бола­шағы­на алаң­да­у­лы бар­ша сын­дар­лы күш­тер­ді бірік­ті­ру мақ­са­тын қой­ып отыр. Қаза­қстан сөз­сіз […]

Жаңа Қазақстан уақыты туды!

Жаңа Қазақстан уақыты туды!

Алма­ты­да «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» Фору­мы­ның алға­шқы бас­пасөз мас­ли­ха­ты өтті «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» фору­мы­ның құры­луы тура­лы МӘЛІМДЕМЕ «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» Фору­мы – қоғам­дық бір­ле­стік жетек­шілері, сая­сат­кер­лер, құқық қорға­у­шы­лар, жур­на­ли­стер, сарап­шы­лар және басқа да сала өкіл­дері­нен құралған бел­сен­ді аза­мат­тар­дың ынты­мақ­та­сты­ғы. Өзінің құры­луы тура­лы мәлім­дей оты­рып, Форум өз алды­на Ота­ны­мы­здың бола­шағы­на алаң­да­у­лы бар­ша сын­дар­лы күш­тер­ді бірік­ті­ру мақ­са­тын қой­ып отыр. Қаза­қстан сөз­сіз […]

Настает время Нового Казахстана!

Настает время Нового Казахстана!

В Алма­ты про­шла пер­вая пресс-кон­­фе­рен­­ция фору­ма “Жаңа Қаза­қстан”, на кото­рой было офи­ци­аль­но объ­яв­ле­но о созда­нии фору­ма.  «Очень слож­но и ответ­ствен­но начи­нать рабо­ту в усло­ви­ях, когда лик­ви­ди­ру­ют­ся поли­ти­че­ские пар­тии, закры­ва­ют­ся неза­ви­си­мые СМИ, граж­да­нам не дают воз­мож­но­сти выхо­дить на мир­ные заба­стов­ки, они сра­зу аре­сто­вы­ва­ют­ся поли­ци­ей. Воз­мож­но, вла­сти будут пре­пят­ство­вать нашим ини­ци­а­ти­вам, но мы не долж­ны жить […]

ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН Форумының мәлімдемесі

ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН Форумының мәлімдемесі

Тұтқын­далған аза­мат­тар дереу боса­тыл­сын! 10 мамыр күні таңер­тең­нен бастап Аста­на мен мен Алма­ты қала­ла­рын­да өзінің құқын пай­да­ла­нып, сөз бен ой еркін­ді­гін біл­дір­гені үшін бірқа­тар аза­мат­тық бел­сен­ділер тұтқын­дал­ды. Бұл жағ­дай адам­ның мен­шік­ті құқы­ның және Кон­сти­ту­ци­я­ның өрес­кел бұзы­луы болып табы­ла­ды. Қалып­тасқан жағ­дай­да билік­тің екі жақты стан­дар­ты алаң­да­у­шы­лық туғы­за­ды. Себебі күні кеше ғана жер-жер­­де мың­даған адам­ның санк­ци­я­ланған шеру­лері […]

НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬ ЗАДЕРЖАННЫХ ГРАЖДАН!

НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬ ЗАДЕРЖАННЫХ ГРАЖДАН!

Заяв­ле­ние Фору­ма “Жаңа Қаза­қстан’ В свя­зи с задер­жа­ни­ем 10 мая граж­дан­ских акти­ви­стов в Астане и Алма­ты Форум заяв­ля­ет о недо­пу­сти­мо­сти подоб­ных дей­ствий. При­ме­не­ние сило­вых мето­дов в отно­ше­нии наших сограж­дан, кото­рые наме­ре­ва­лись реа­ли­зо­вать свое пра­во на сво­бо­ду сло­ва и выра­же­ния, явля­ет­ся гру­бей­шим нару­ше­ни­ем базо­вых прав чело­ве­ка и Кон­сти­ту­ции стра­ны. Вызы­ва­ет недо­уме­ние поли­ти­ка двой­ных стан­дар­тов вла­сти, когда бук­валь­но […]

Пример Армении поучителен для всех постсоветских стран

Пример Армении поучителен для всех постсоветских стран

Форум «ЖАҢА ҚАЗАҚТАН» поздрав­ля­ет Нико­ла Паши­ня­на с избра­ни­ем на долж­ность Пре­­мьер-мини­ст­ра Рес­пуб­ли­ки Арме­ния! Рес­пуб­ли­ка Арме­ния, Ере­­ван­Пре­­мьер-мини­ст­ру Рес­пуб­ли­ки Арме­нияНико­лу Паши­ня­ну Форум «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» поздрав­ля­ет Вас с избра­ни­ем на долж­ность Пре­­мьер-мини­ст­ра Рес­пуб­ли­ки Арме­ния!В Вашем лице поздрав­ля­ем брат­ский армян­ский народ с побе­дой народ­ной рево­лю­ции и нача­лом ново­го, демо­кра­ти­че­ско­го эта­па раз­ви­тия стра­ны! Все эти дни мы, казах­стан­цы, при­сталь­но, с […]