fbpx

ОБЩЕСТВО

КАЗАХИ И ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ИЛИ ЧТО СКРЫВАЛОСЬ В АРХИВАХ БЕЛАРУСИ? ЧАСТЬ III

КАЗАХИ И ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ИЛИ ЧТО СКРЫВАЛОСЬ В АРХИВАХ БЕЛАРУСИ? ЧАСТЬ <span class=III" title="КАЗАХИ И ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ИЛИ ЧТО СКРЫВАЛОСЬ В АРХИВАХ БЕЛАРУСИ? ЧАСТЬ III" />

А.Н. Букей­хан пред­ви­дел, когда в сво­их лек­ци­ях перед соро­­ди­­ча­­ми-рабо­­чи­­ми в дру­жи­нах пре­ду­пре­ждал, что «пора научить­ся есть варё­ную или солё­ную рыбу и сушё­ное мясо, чер­ный хлеб, кашу из греч­ки и про­са, а так­же капу­сту, кото­рая спа­сёт вас от цин­ги, что запас кони­ны, при­ве­зен­ный с собой, ско­ро закон­чит­ся» [13]. Дей­стви­тель­но, в пер­вые меся­цы в тылу І миро­вой […]

КАЗАХИ И ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ИЛИ ЧТО СКРЫВАЛОСЬ В АРХИВАХ БЕЛАРУСИ? ЧАСТЬ II

КАЗАХИ И ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ИЛИ ЧТО СКРЫВАЛОСЬ В АРХИВАХ БЕЛАРУСИ? ЧАСТЬ <span class=II" title="КАЗАХИ И ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ИЛИ ЧТО СКРЫВАЛОСЬ В АРХИВАХ БЕЛАРУСИ? ЧАСТЬ II" />

Казах­ская моло­дёжь, «рек­ви­зи­ро­ван­ная» на тыло­вую повин­ность как скот, соглас­но ука­за царя коло­ни­аль­ной Рос­сии от 25 июня 1916 года, отбы­ва­ла её в адских усло­ви­ях — под арт­об­стре­ла­ми, авиа­бом­бёж­ка­ми и хими­че­ской ата­кой немец­кой армии, да еще стра­дая от неве­до­мых для каза­хов болез­ней и… недо­еда­ния. Вме­сте с ними все эти тяго­ты и лише­ния нес­ли на себе и дея­те­ли […]

КАЗАХИ И ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ИЛИ ЧТО СКРЫВАЛОСЬ В АРХИВАХ БЕЛАРУСИ?

КАЗАХИ И ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ИЛИ ЧТО СКРЫВАЛОСЬ В АРХИВАХ БЕЛАРУСИ?

Казах­ская моло­дёжь, «рек­ви­зи­ро­ван­ная» на тыло­вую повин­ность как скот, соглас­но ука­за царя коло­ни­аль­ной Рос­сии от 25 июня 1916 года, отбы­ва­ла её в адских усло­ви­ях — под арт­об­стре­ла­ми, авиа­бом­бёж­ка­ми и хими­че­ской ата­кой немец­кой армии, да еще стра­дая от неве­до­мых для каза­хов болез­ней и… недо­еда­ния. Вме­сте с ними все эти тяго­ты и лише­ния нес­ли на себе и дея­те­ли […]

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Я более два­дца­ти лет оппо­ни­рую режи­му Назар­ба­е­ва и поэто­му мне не без­раз­лич­но, что в этом плане дела­ют дру­гие. Оце­ни­вая дей­ствия оппо­нен­тов нынеш­не­го поли­ти­че­ско­го режи­ма, я при­хо­жу к мне­нию, что люди в оппо­зи­ции допус­ка­ют серьез­ные так­ти­че­ские ошиб­ки. Риск­ну поде­лить­ся сво­и­ми взгля­да­ми на ситу­а­цию в этой вопро­се. Не исклю­че­но, что мно­гим это может не понра­вит­ся. Пред­ла­гаю вос­при­ни­мать […]

Сұлтан Хан Аққұлы. Ұят-ай!

Сұлтан Хан Аққұлы. Ұят-ай!

Abai.kz ақпа­рат­тық пор­та­лы­ның элек­трон­ды пошта­сы­на бел­гілі ала­шта­ну­шы Сұл­тан Хан Аққұлы­ның “Ұят-ай!” деген мақа­ла­сы келіп түсті. Мақа­ла­да Сұл­тан Хан Аққұ­лы ғалым Мәм­бет Қой­гел­ді жетек­шілік етіп, жур­на­лист Болат Мүр­сәлім түсір­ген «Алаш туы астын­да» атты деректі фильм­де айты­ла­тын “Жари­я­лан­баған авто­но­мия” тура­лы пікір­ге қар­сы­лық біл­діреді. Біз осы мате­ри­ал­дың бір әрпін де өзгерт­пей оқыр­ман наза­ры­на ұсы­ну­ды жөн сана­дық. Қар­сы тарап­тың айтар […]

Әміржан Қосанов, саясаткер: “КАТАРСИССІЗ КОМСОМОЛДАН ҚҰТЫЛА АЛМАЙМЫЗ!”

Әміржан Қосанов, саясаткер: “КАТАРСИССІЗ КОМСОМОЛДАН ҚҰТЫЛА АЛМАЙМЫЗ!”

Тарих­тан, оның ішін­де 70 жыл бой­ы­на аға ұрпақ бастан кешір­ген кезең­нен бас тар­та алмай­ты­ны­мыз анық. Мил­ли­он­даған қазақ ком­со­мол мүше­сі бол­ды. Адал еңбек етті, өз зама­ны­ның жетістік­теріне қол жет­кізді (бірақ ол жеңістер­дің бәрі тота­ли­тар­лық негіз­де жүзе­ге асты). Сон­ды­қтан ком­со­молға қаты­сты сын­ды мен ұйым мүше­леріне емес, сол кез­де­гі бас­шы­ларға қарай бағы­штай­мын – тұтас ұрпақтарға топы­рақ шашуға бол­май­тын […]

Жаңа қазақ ұлттық қозғалысының принциптері

Жаңа қазақ ұлттық қозғалысының принциптері

Бүгін­де қазақ ұлт­шыл­да­ры қай­та­дан бір-бірі­­мен қырқы­сып, ішкі және сыр­тқы жаудың бар­лы­ғын жай­ра­тып тастап, өз-өзі­­мен есеп айы­ры­сқы­сы келетіндей.Майда-шүйде әңгі­ме­лер­ді сөз етіп, бір-біріне мін тағып, «менікі дұрыс, мені тың­да­маған­ның бар­лы­ғы қазақ емес, қазақ жауы» деген сыңай­дағы әңгі­ме­лер көбе­ю­де. «Мен ғана оппо­зи­ци­я­мын, қалған­да­ры билік­тің жан­сызы» деген дүни­е­лер көбей­іп кет­ті. Ұлт­шыл­дар ара­сын­да «мен ғана қазақ мүд­десін қол­­дап-қорғап жүр­мін, мені […]

27 жылдан бері осы, намысыма тиеді – қазақтың жиені Оғыз Доған

Біздің Расул Жұма­лы «Неге солай» сту­ди­я­сы­на Қаза­қстан­дағы қазақ тілінің жана­шы­ры Оғыз Доған­ды алып кел­ді. «Қаным қазақ, қаза­ққа ғашы­қ­пын» деген түрік аза­ма­ты шешіліп сөй­леді:  kaz365info.kz

Жаңа Қазақстан уақыты туды!

Алма­ты­да «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» Фору­мы­ның алға­шқы бас­пасөз мас­ли­ха­ты өтті «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» фору­мы­ның құры­луы тура­лы МӘЛІМДЕМЕ «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» Фору­мы – қоғам­дық бір­ле­стік жетек­шілері, сая­сат­кер­лер, құқық қорға­у­шы­лар, жур­на­ли­стер, сарап­шы­лар және басқа да сала өкіл­дері­нен құралған бел­сен­ді аза­мат­тар­дың ынты­мақ­та­сты­ғы. Өзінің құры­луы тура­лы мәлім­дей оты­рып, Форум өз алды­на Ота­ны­мы­здың бола­шағы­на алаң­да­у­лы бар­ша сын­дар­лы күш­тер­ді бірік­ті­ру мақ­са­тын қой­ып отыр. Қаза­қстан сөз­сіз […]

О ПРИЗНАНИИ ГЕНОЦИДА КАЗАХОВ

О ПРИЗНАНИИ ГЕНОЦИДА КАЗАХОВ

Пра­во­вые осно­вы и поли­ти­че­ская оцен­ка Мемо­ран­дум Вве­де­ние На про­тя­же­нии послед­них 150 лет казах­ский народ под­вер­гал­ся скры­то­му и откры­то­му при­тес­не­нию по поли­ти­че­ско­му, наци­о­наль­но­му, эко­но­ми­че­ско­му, соци­аль­но­му, воен­но­му, рели­ги­оз­но­му при­зна­кам. Это огром­ный пласт исто­рии, кото­рый в раз­ное вре­мя изу­чал­ся целым рядом уче­ных и про­стых энту­зи­а­стов. В совет­скую эпо­ху такие люди под­вер­га­лись гоне­ни­ям, их иссле­до­ва­ния и лите­ра­тур­ные тру­ды по […]