ОБЩЕСТВО

Жаңа қазақ ұлттық қозғалысының принциптері

Жаңа қазақ ұлттық қозғалысының принциптері

Бүгін­де қазақ ұлт­шыл­да­ры қай­та­дан бір-бірі­­мен қырқы­сып, ішкі және сыр­тқы жаудың бар­лы­ғын жай­ра­тып тастап, өз-өзі­­мен есеп айы­ры­сқы­сы келетіндей.Майда-шүйде әңгі­ме­лер­ді сөз етіп, бір-біріне мін тағып, «менікі дұрыс, мені тың­да­маған­ның бар­лы­ғы қазақ емес, қазақ жауы» деген сыңай­дағы әңгі­ме­лер көбе­ю­де. «Мен ғана оппо­зи­ци­я­мын, қалған­да­ры билік­тің жан­сызы» деген дүни­е­лер көбей­іп кет­ті. Ұлт­шыл­дар ара­сын­да «мен ғана қазақ мүд­десін қол­­дап-қорғап жүр­мін, мені […]

27 жылдан бері осы, намысыма тиеді – қазақтың жиені Оғыз Доған

Біздің Расул Жұма­лы «Неге солай» сту­ди­я­сы­на Қаза­қстан­дағы қазақ тілінің жана­шы­ры Оғыз Доған­ды алып кел­ді. «Қаным қазақ, қаза­ққа ғашы­қ­пын» деген түрік аза­ма­ты шешіліп сөй­леді: kaz365info.kz

О ПРИЗНАНИИ ГЕНОЦИДА КАЗАХОВ

О ПРИЗНАНИИ ГЕНОЦИДА КАЗАХОВ

Пра­во­вые осно­вы и поли­ти­че­ская оцен­ка Мемо­ран­дум Вве­де­ние На про­тя­же­нии послед­них 150 лет казах­ский народ под­вер­гал­ся скры­то­му и откры­то­му при­тес­не­нию по поли­ти­че­ско­му, наци­о­наль­но­му, эко­но­ми­че­ско­му, соци­аль­но­му, воен­но­му, рели­ги­оз­но­му при­зна­кам. Это огром­ный пласт исто­рии, кото­рый в раз­ное вре­мя изу­чал­ся целым рядом уче­ных и про­стых энту­зи­а­стов. В совет­скую эпо­ху такие люди под­вер­га­лись гоне­ни­ям, их иссле­до­ва­ния и лите­ра­тур­ные тру­ды по […]

ҚАЗАҚТАРҒА ЖАСАЛҒАН ГЕНОЦИДТІ МОЙЫНДАУ ТУРАЛЫ МЕМОРАНДУМ

ҚАЗАҚТАРҒА ЖАСАЛҒАН ГЕНОЦИДТІ МОЙЫНДАУ ТУРАЛЫ МЕМОРАНДУМ

Құқы­қтық негіз­дер және сая­си баға Кіріс­пе Соңғы 150 жыл ішін­де қазақ халқы сая­си, ұлт­тық, әле­умет­тік, әске­ри және діни тұрғы­да ашық және астыр­тын түр­де­гі қысым­ды басы­нан өткер­ді. Тарих­тың осы бет­терін әр кез­дері бірқа­тар ғалым­дар мен қара­пай­ым ынта­гер­лер зерт­те­у­ге тыры­сты. Кеңес зама­нын­да мұн­дай адам­дар қуғы­нға түсіп, олар­дың осы тақы­рып­тағы еңбек­тері тәр­кі­леніп, өздері репрес­си­яға ұшы­ра­ды. Кеңес идео­ло­ги­я­сы­ның қаза­қтар […]

Жаңа Қазақстан уақыты туды!

Жаңа Қазақстан уақыты туды!

Алма­ты­да «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» Фору­мы­ның алға­шқы бас­пасөз мас­ли­ха­ты өтті «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» фору­мы­ның құры­луы тура­лы МӘЛІМДЕМЕ «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» Фору­мы – қоғам­дық бір­ле­стік жетек­шілері, сая­сат­кер­лер, құқық қорға­у­шы­лар, жур­на­ли­стер, сарап­шы­лар және басқа да сала өкіл­дері­нен құралған бел­сен­ді аза­мат­тар­дың ынты­мақ­та­сты­ғы. Өзінің құры­луы тура­лы мәлім­дей оты­рып, Форум өз алды­на Ота­ны­мы­здың бола­шағы­на алаң­да­у­лы бар­ша сын­дар­лы күш­тер­ді бірік­ті­ру мақ­са­тын қой­ып отыр. Қаза­қстан сөз­сіз […]

Настает время Нового Казахстана!

Настает время Нового Казахстана!

В Алма­ты про­шла пер­вая пресс-кон­­фе­рен­­ция фору­ма “Жаңа Қаза­қстан”, на кото­рой было офи­ци­аль­но объ­яв­ле­но о созда­нии фору­ма.  «Очень слож­но и ответ­ствен­но начи­нать рабо­ту в усло­ви­ях, когда лик­ви­ди­ру­ют­ся поли­ти­че­ские пар­тии, закры­ва­ют­ся неза­ви­си­мые СМИ, граж­да­нам не дают воз­мож­но­сти выхо­дить на мир­ные заба­стов­ки, они сра­зу аре­сто­вы­ва­ют­ся поли­ци­ей. Воз­мож­но, вла­сти будут пре­пят­ство­вать нашим ини­ци­а­ти­вам, но мы не долж­ны жить […]

Айдос Сарым. Жеңісіміз жеңіліске айналмасын десек…

Айдос Сарым. Жеңісіміз жеңіліске айналмасын десек…

Биы­лғы жыл­дың басты ерекшелі­гінің бірі – елі­міз­де­гі Жеңіс күні айры­қ­ша бір бел­сен­ділік­пен ата­лып өтті. Кремль­дің үстем­шіл, импер­шіл сая­са­ты­на мүл­дем төтеп бере алмай­тын сияқты­мыз деген билік бар­ша үдерістер­ді өзі басқа­рып, оларға асқан көп­шілік сипат беріп, сасқан үйрек­тің кебін киген­дей бол­ды. Себебі дәл кеше­гі­дей Қаза­қстан­да Кеңес Одағы­ның тула­рын ұстап көше­ге шыққан емес. Елі­міз­де КСРО-ны аңса­у­шы­лар, Кремль­дің жымысқы […]

Потери казахов от голода 1932–1933 годов составили 4 миллиона 68 тысяч человек

Потери казахов от голода 1932–1933 годов составили 4 миллиона 68 тысяч человек

Наци­о­наль­ное бед­ствие казах­ско­го наро­да Све­де­ния казах­ско­го наци­о­наль­но­го лиде­ра Али­ха­на Букей­ха­на рас­кры­ва­ют истин­ные мас­шта­бы голо­да 1932–1933 годов: чис­лен­ность каза­хов сокра­ти­лась с 6,47 мил­ли­о­на в 1924 году до 2,1 мил­ли­о­на в 1937 году. Мас­со­вый арест интел­ли­ген­ции «Алаш» в 1929 году сви­де­тель­ству­ет, что это было спла­ни­ро­ван­ной акци­ей по уни­что­же­нию казах­ской наци­о­наль­ной иден­тич­но­сти, само­со­зна­ния наро­да. Сре­ди казах­ских исто­ри­ков и […]

100 лет назад у казахов был шанс восстановить свою государственность

100 лет назад у казахов был шанс восстановить свою государственность

1917 год для казах­ско­го наро­да стал пово­рот­ным момен­том в реа­ли­за­ции сво­ей стра­те­ги­че­ской цели – вос­со­здать свое наци­о­наль­ное госу­дар­ство, но уже в новом фор­ма­те — в виде Наци­­о­­наль­­­но-демо­кра­ти­­че­ской рес­пуб­ли­ки Алаш. Эли­та Алаш во гла­ве с Али­ханом Букей­ханом при­ло­жила тита­ни­че­ские уси­лия, что­бы не упу­стить этот вели­кий шанс. В фев­ра­­ле-мар­­те теку­ще­го года испол­ни­лось 100 лет со дня Фев­раль­ской рево­лю­ции в Рос­сии. […]

Алаш – прообраз суверенного Казахстана

Алаш – прообраз суверенного Казахстана

Извест­ный иссле­до­ва­тель дви­же­ния «Алаш» Сул­тан Хан Акку­лы поде­лил­ся с пор­та­лом « Экс­клю­зив KZ» сво­и­ми новы­ми исто­ри­че­ски­ми откры­ти­я­ми. Он уве­рен в том, что Алаш, — наци­­о­­наль­­­но-тер­ри­то­ри­аль­­­ная авто­но­мия по объ­яв­ле­нию,  на самом деле по про­ек­ту сво­ей кон­сти­ту­ции явля­лась пар­ла­мент­ской рес­пуб­ли­кой и про­об­ра­зом суве­рен­но­го казах­ско­го госу­дар­ства. Алаш обра­зо­ва­лась не исклю­чи­тель­но казах­ской, а еди­ной каза­х­ско-кир­­гиз­ско-кара­кал­­па­к­ской авто­но­ми­ей, к кото­рой согла­си­лась при­со­еди­нить­ся Баш­кир­ская авто­но­мия. […]