fbpx

Взгляд

Неизбежность ПРОТЕСТОВ или О парижских уроках для Казахстана

Неизбежность ПРОТЕСТОВ или О парижских уроках для Казахстана

Про­дол­жи­тель­ность и фор­мы про­яв­ле­ния народ­но­го гне­ва быва­ют раз­ные. Он, этот самый гнев, может про­явить­ся за день и в мгно­ве­нье ока сверг­нуть любо­го пра­ви­те­ля. А может длить­ся и дол­го, как это име­ет место в слав­ном горо­де Пари­же: акции про­те­ста «жел­тых жиле­тов» идут уже 6-ю неде­лю: послед­ний, 5-й акт, хоть и был не таким мас­со­вым, как ранее, […]

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Я более два­дца­ти лет оппо­ни­рую режи­му Назар­ба­е­ва и поэто­му мне не без­раз­лич­но, что в этом плане дела­ют дру­гие. Оце­ни­вая дей­ствия оппо­нен­тов нынеш­не­го поли­ти­че­ско­го режи­ма, я при­хо­жу к мне­нию, что люди в оппо­зи­ции допус­ка­ют серьез­ные так­ти­че­ские ошиб­ки. Риск­ну поде­лить­ся сво­и­ми взгля­да­ми на ситу­а­цию в этой вопро­се. Не исклю­че­но, что мно­гим это может не понра­вит­ся. Пред­ла­гаю вос­при­ни­мать […]

Әміржан Қосанов, саясаткер: “КАТАРСИССІЗ КОМСОМОЛДАН ҚҰТЫЛА АЛМАЙМЫЗ!”

Әміржан Қосанов, саясаткер: “КАТАРСИССІЗ КОМСОМОЛДАН ҚҰТЫЛА АЛМАЙМЫЗ!”

Тарих­тан, оның ішін­де 70 жыл бой­ы­на аға ұрпақ бастан кешір­ген кезең­нен бас тар­та алмай­ты­ны­мыз анық. Мил­ли­он­даған қазақ ком­со­мол мүше­сі бол­ды. Адал еңбек етті, өз зама­ны­ның жетістік­теріне қол жет­кізді (бірақ ол жеңістер­дің бәрі тота­ли­тар­лық негіз­де жүзе­ге асты). Сон­ды­қтан ком­со­молға қаты­сты сын­ды мен ұйым мүше­леріне емес, сол кез­де­гі бас­шы­ларға қарай бағы­штай­мын – тұтас ұрпақтарға топы­рақ шашуға бол­май­тын […]

Жаңа қазақ ұлттық қозғалысының принциптері

Жаңа қазақ ұлттық қозғалысының принциптері

Бүгін­де қазақ ұлт­шыл­да­ры қай­та­дан бір-бірі­­мен қырқы­сып, ішкі және сыр­тқы жаудың бар­лы­ғын жай­ра­тып тастап, өз-өзі­­мен есеп айы­ры­сқы­сы келетіндей.Майда-шүйде әңгі­ме­лер­ді сөз етіп, бір-біріне мін тағып, «менікі дұрыс, мені тың­да­маған­ның бар­лы­ғы қазақ емес, қазақ жауы» деген сыңай­дағы әңгі­ме­лер көбе­ю­де. «Мен ғана оппо­зи­ци­я­мын, қалған­да­ры билік­тің жан­сызы» деген дүни­е­лер көбей­іп кет­ті. Ұлт­шыл­дар ара­сын­да «мен ғана қазақ мүд­десін қол­­дап-қорғап жүр­мін, мені […]